Ukázka nadpisu
Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Seznamte se s užitečnými informacemi zaměřenými na obchodní podmínky a zpracování osobních údajů centra sociálního a zdravotnického vzdělávání Církevní střední zdravotnické školy s.r.o.. 

1. Objednání vzdělávacího programu
Přihlášky na programy pořádané naší společností přijímáme telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím přihlášek na webových stránkách. Přihlášky považujeme za závazné.
Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých přihlášek. O přijetí přihlášky a dalších podrobnostech týkajících se programu je objednavatel informován koordinátorem programu v co nejkratším termínu po přijetí přihlášky, a to e-mailem uvedeným v přihlášce (povinný údaj). 

2. Platba vzdělávacího programu
Vzdělávací programy jsou hrazeny:
a) fakturou dle údajů uvedených v přihlášce. Z důvodů eliminace změn v účetnictví např. při odhlašování účastníků pro nemoc, vystavujeme faktury zpravidla až těsně před kurzem. Tištěný originál faktury je předám účastníkovi na kurzu, scan případně zaslán po kurzu na kontaktní e-mail. Faktura má po předání splatnost 14 dní.
b) hotově při prezenci účastníků na programu. Účastník obdrží daňový doklad.
Cena školení zahrnuje kurzovné, osvědčení o absolvování kurzu, studijní materiály a malé občerstvení. 

3. Organizační změny

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat koordinátor příslušného programu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech, případně nabídne jiný kurz nebo storno Vaší objednávky. 

4.   Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - emailem nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

5. Storno podmínky

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 3 pracovních dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

6. Realizace programu

2-3 dny před konáním kurzu Vám zašleme telefonicky nebo e-mailem připomínku.
Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají ve výukových prostorech Církevní střední zdravotnické školy s.r.o., Grohova 14/16, Brno.
Kurzy je možné realizovat také na zakázku objednavatele mimo otevřené termíny a např. v sídle objednavatele.

  5. Zpracování osobních údajů
Církevní střední zdravotnická školy s.r.o jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”)tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje klienty (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že: 
a) Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání přihlášky, budou zpracovány za účelem:
- uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění
- plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví a vydávání osvědčení o účasti v programech
- oprávněného zájmu Správce (nabídka dalších programů a služeb)nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
d) Pokud Subjekt údajů předal či předá Správci osobní údaje jiných fyzických osob, je Subjekt údajů povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Subjekt údajů odpovídá Správci za způsobenou škodu.
e) Správce pořizuje a zveřejňuje ilustrativní záznamy (fotografie, či videa z nichž nelze určit totožnost účastníků - nejde o podrobné portréty, nejsou uvedena jména v popiscích), nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a není tedy nutný souhlas dotčených osob.
f) Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 g) Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:
PhDr. Mgr. Bc. Michaela Naller,
Grohova 14/16, Brno 602 00
tel. +420 774 774 432
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

g) Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. 
h) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Výše uvedená práva lze uplatnit osobně nebo písemně na
Mgr. David Kasan,
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, Brno 602 00
tel. +420 541 210 705
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.