Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.grohova.eu. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi
 3. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu (nejpozději však do 14. 8. 2020). Zrušení lze provést  e-mailem na adrese ucebnice.grohova@seznam.cz
 4. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady a doručením tohoto zboží (především náklady na dopravné, skladné apod.).
 5. Převzetí objednávky bude probíhat v předem stanoveném termínu
 6. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 7. Platba bude probíhat v převodem na účet číslo: 35-4784430217/0100, variabilní symbol je ČÍSLO OBJEDNÁVKY

  Zpracování osobních údajů

  Církevní střední zdravotnická školy s.r.o jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje klienty (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

  a) Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány v rámci objednávky, budou zpracovány za účelem:
  - uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění
  - plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví 
  - oprávněného zájmu Správce (za účelem kontaktování ohledně objednávky)
  d) Pokud Subjekt údajů předal či předá Správci osobní údaje jiných fyzických osob, je Subjekt údajů povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Subjekt údajů odpovídá Správci za způsobenou škodu.
  e) Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  f) Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:

  PhDr. Mgr. Bc. Michaela Naller,
  Grohova 14/16, Brno 602 00
  tel. +420 774 774 432
  Michaela.Paliskova@seznam.cz


  g) Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  h) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  Výše uvedená práva lze uplatnit osobně nebo písemně na:

  PhDr. Mgr. Bc. Michaela Naller,
  Grohova 14/16, Brno 602 00
  tel. +420 774 774 432
  Michaela.Paliskova@seznam.cz
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Hledat učebnici